Avtalsvillkor Krokedils tjänster och produkter

Version 2.3, 2017-08-16

1. ALLMÄNT

 1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kund (“kund”) och Krokedil Produktionsbyrå AB, org. nr 556805-0271, Hamngatan 2, 671 31 Arvika, (“Krokedil”), avseende Krokedils tjänster (“tjänster”) och produkter (“produkter”).
 2. Kund kan vara juridisk eller myndig fysisk person. Kund får inte upplåta eller överlåta delar av tjänster eller produkter till någon annan utan Krokedils medgivande.
 3. Ändringar i avtalsvillkor kan ske. När detta sker uppdateras avtalsvillkor på krokedil.se/villkor. Kund ansvarar för att hålla sig uppdaterad om Krokedils villkor.

2. INNEHÅLL I TJÄNSTER/PRODUKTER

 1. Det som ingår i Krokedils tjänster och produkter är det som finns beskrivet i respektive produktbeskrivning på krokedil.se om inget annat angetts i en separat orderbekräftelse.
 2. Ändringar av innehåll i tjänster/produkter kan ske. När detta sker uppdateras aktuell produktbeskrivning på krokedil.se.
 3. Support finns som regel tillgänglig måndag-fredag 8-17 via e-post, avvikelser kan förekomma. Support är kostnadsfritt i de fall då det ingår enligt offert eller produktbeskrivning.
 4. Support innefattar ärenden där kunds problem avhjälps utan utvecklingstid. Ärenden där programmering krävs räknas inte som support.
 5. I tjänsten förvaltningsavtal kan kund flytta tid inom ramen för den period betalad faktura gäller. Utnyttjar kund inte tiden under den period fakturan gäller sker däremot ingen återbetalning och kund kan heller inte skjuta över timmar till nästkommande period.
 6. I tjänsten förvaltningsavtal kan Krokedil be kund att växla upp i tid om det behövs för att få gjort det arbete som kunden och Krokedil kommit överens om. Om kund inte vill göra det har Krokedil rätt att avstå från att göra det jobb som inte ryms inom ramen för aktuellt förvaltningsavtal.

3. AVTALSTID, UPPSÄGNING

 1. Avtalet påbörjas när bekräftelse/faktura utfärdas av Krokedil eller direktbetalning i form av ett kortköp eller liknande görs. Avtalet löper den tid som betalning erläggs för om ej annat är framgår av orderbekräftelse.
 2. Krokedil tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen ( SFS 2005:59), vilket innebär att kund har rätt att ångra ingånget avtal inom 14 dagar via info@krokedil.se.
 3. Kund kan välja att förnya avtalsperiod genom att erlägga betalning och i och med det godkänna villkor för ny avtalsperiod. Uppsägning av avtal sker skriftligen till Krokedil via info@krokedil.se.
 4. Vid uppsägning och avslut av kund under pågående avtalsperiod sker ingen återbetalning av betalning för kvarvarande avtalsperiod.
 5. Vid uppsägning av Krokedil WordPress hosting står kund för kostnad för flytt av webbplats till annat webbhotell.
 6. Ångerrätt tillämpas inte vid köp där 3:e part är inblandad, så som beställning av domännamn, SSL-certifikat, programlicenser och övrigt som blir aktuellt i och med kunds beställning.
 7. Krokedil har rätt att säga upp avtal med kund när som helst under avtalsperiod. Uppsägning sker genom att Krokedil meddelar kund om detta via mail. Sker uppsägning pga att kund bryter mot de villkor som gäller enligt detta avtal sker ingen återbetalning av betalning för kvarvarande avtalsperiod.

 4. AVGIFT

 1. Avgift utgår enligt Krokedils gällande prislista för tjänsten/produkten om inget annat anges.
 2. Krokedil kan göra prisändringar löpande. När så sker har kund rätt att bryta avtal om så önskas.
 3. Samtliga priser anges exklusive moms.
 4. Krokedil debiterar som minst en timme även om uppdraget tar kortare tid att göra, därefter räknas tiden per påbörjad halvtimme. Undantag är om kund köpt timpott, då debiteras uppdrag per halvtimme redan från start.

5. ANSVAR

 1. Krokedil ansvarar endast för skador som Krokedil orsakar genom vårdslöshet. Krokedils skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde motsvarande högst avgiften för gällande tjänst/produkt under gällande avtalsperiod. Ersättning utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada, såsom minskad produktion eller omsättning för kund eller tredje part.
 2. Vid tjänsten Krokedil WordPress Hosting garanterar Krokedil inte att kunds webbplats inte utsätts för intrång eller haveri men garanterar däremot att backup finns av kunds webbplats som möjliggör att webbplatsen kan återskapas från senaste gjorda backup-kopian. I händelse av haveri ingår arbetskostnad för återläsning av backup med motsvarande 1 timmes tid. Om mer tid krävs tillkommer kostnad för arbetstid enligt gällande timpris.
 3. I tjänsten Krokedil WordPress Hosting ingår 2 timmars felsök i priset i händelse av driftstörning, exempelvis att sidan ligger nere eller har avsevärt längre laddningstid än normalt. Tid utöver detta debiteras enligt gällande timpris.
 4. I tjänsten Krokedil WordPress Maintenance ingår 1 timmes felsökning/återställningsarbete i de fall uppdatering av plugin, teman eller WordPress orsakar driftstörningar på webbplatsen. Om dessa fel beror på funktionsändringar som Kund gjort på webbplatsen (exempelvis installerat nya plugins) så står Kund för kostnaden att felsöka och återställa sidan.
 5. I tjänsten Förvaltningsavtal – maintenance åtgärdar Krokedil eventuella problem som uppstår vid uppdatering av tema och plugin. I första hand inom ramen för förvaltningstimmar, därefter enligt gällande timpris. Innan Krokedil påbörjar arbete enligt extradebitering kontaktas kund för att få godkänt.

6. KUNDS ANSVAR

 1. Kund ansvarar för att Krokedil har tillgång till riktig och effektiv kontaktinformation.
 2. Kund ansvarar för säker hantering av kunds användarnamn och lösenord.
 3. Kund ansvarar för att innehåll på kunds webbplats inte gör intrång i tredje parts rättigheter, på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning eller orsakar allvarlig skada eller är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.
 4. Vid tjänsten Krokedil WordPress Hosting har Krokedil rätt att kontrollera information som hanteras inom webbhotellet i samband med felsökning eller om det föreligger misstankar om brott. Krokedil har rätt att med omedelbar verkan ta bort eller flytta information som hanteras inom webbhotellet om denna information orsakar skada för Krokedils kunder, servrar eller nätverk. Detta gäller även om skadan orsakas indirekt genom att innehållet ger upphov till överbelastning eller olagliga angrepp från utomstående.

7. ÖVRIGT

 1. Krokedil behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen.
 2. Krokedil lämnar inte ut konfidentiell information om kund till tredje part om inte myndighet begär sådan information eller om kunden gett sitt samtycke.
 3. Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som legat utanför parts kontroll. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.
 4. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i Värmlands tingsrätt och med tillämpning av svensk rätt.